Det er håp for alle

Du kan være den ver­ste mot­stan­der av kris­ten­dom­men, men i et øye­blikk kan Gud frel­se deg.

«Gud vil at alle men­nes­ker skal bli frelst… For Jesus gav seg selv som en løse­pen­ge for alle…» [1. Ti­mo­teus 2, 4a og 6a]

Det er håp om frel­se for alle men­nes­ker. Ut­tryk­ket, «så lenge det er liv, er det håp» er et ord­tak som har bi­belsk sann­het i seg. Noen gan­ger av­skri­ver vi folk og ten­ker på dem som håp­løse til­fel­ler. Kan­skje du er­fa­rer at jo mer du ber, jo mer tra­gisk blir si­tua­sjo­nen?

Hele frel­ses­ver­ket hvi­ler på at Jesus gav seg selv for alle. Ingen kan gjøre seg for­tjent til frel­se. Uan­sett hvor langt et men­nes­ke går bort fra Gud, er ikke det av­gjø­ren­de i for­hold til frel­sen. Du kan være den ver­ste mot­stan­der av kris­ten­dom­men, men i et øye­blikk kan Gud frel­se deg.

Jeg voks­te selv opp med søn­dags­sko­le og leir­ar­beid, men gled bort fra Gud. I ten­åre­ne hånte jeg krist­ne og tenk­te på Jesus som en even­tyr­fi­gur. En kveld var det noen unge jen­ter som vit­net til meg om livet etter døden. I et øye­blikk kom Den Hel­li­ge Ånd på en over­na­tur­lig måte over livet mitt, og samme natt tok jeg imot Jesus. Og fra den dagen har jeg els­ket Jesus.

Da­gens bud­skap er til deg som ber for dem du er glad i. Du må ikke gi opp. Hvor­for? Jo, fordi det er Guds vilje at alle men­nes­ker skal bli frelst. Og fordi frel­sen er en gave og ingen pre­sta­sjon. Det er håp for alle – for Gud er Gud. Og Jesus er Frel­se­ren.

Andakt 13.11.2013, dagen.no